Phòng quản lý năng lượng - kỹ thuật


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Đinh Viễn
Ông Nguyễn Đinh Viễn

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Huỳnh Nguyên Tuấn
Ông Huỳnh Nguyên Tuấn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Mạc Vĩnh Châu
Ông Mạc Vĩnh Châu

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Nguyễn Vũ Hoàng Ngân
Ông Nguyễn Vũ Hoàng Ngân

Chức vụ: Chuyên viên

5 Trần Đình Tuấn
Ông Trần Đình Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

6 Nguyễn Minh Tuấn
Ông Nguyễn Minh Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Văn Quốc
Ông Nguyễn Văn Quốc

Chức vụ: Chuyên viên

8 Đỗ Văn Ân
Ông Đỗ Văn Ân

Chức vụ: Chuyên viên

9 Trương Vĩnh Hoài
Ông Trương Vĩnh Hoài

Chức vụ: Chuyên viên

10 Lê Thị Điền Viên
Bà Lê Thị Điền Viên

Chức vụ: Chuyên viên