TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2014

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2014

01/12/2014 | 12:00 AM
Thực hiện Nghị Quyết số 91/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2014; Nghị Quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2014; các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện những nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Họ tên: Nguyễn Quang Thử

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 0235 3504567 (0913424027)

Email: thuqn@quangnam.gov.vn

  • Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử
  • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2022 tỉnh Quảng Nam
  • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022 tỉnh Quảng Nam