Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 02 năm 2023

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 02 năm 2023

19/03/2023 | 02:10 PM
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 02 năm 2023 là 124 doanh nghiệp (tăng 65,33% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký là 957,6 tỷ đồng (tăng 38,8 % về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022).
Báo cáo số liệu LRIS (doanh nghiệp) tháng 12/2022

Báo cáo số liệu LRIS (doanh nghiệp) tháng 12/2022

20/12/2022 | 04:33 PM
Số doanh nghiệp đang hoạt động và dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 12/2022