TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 ĐẾN 30/04/2022

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 ĐẾN 30/04/2022

17/05/2022 | 12:00 AM
Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 là 5.861.264 triệu đồng. Trong đó, ngân sách trung ương 1.404.126 triệu đồng, ngân sách tỉnh 4.457.138 triệu đồng. Đến nay, đã phân bổ hơn 5.023.546 triệu đồng, đạt 85,7%; trong đó, ngân sách trung ương phân bổ 1.213.570 triệu đồng đạt 86,4%, vốn ngân sách địa phương 3.837.535 triệu đồng, đạt 86,1%.