Tìm kiếm

Tìm thấy 9 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam 2023
2 Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2023
3 Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2022
4 Công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2021
5 Công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2021
6 Công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2020
7 Công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2019
8 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2018
9 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 2017

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn