Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Quang Thử
Ông Nguyễn Quang Thử

Chức vụ: Giám đốc

thunq@quangnam.gov.vn
2 Trần Văn Ẩn
Ông Trần Văn Ẩn

Chức vụ: Phó Giám đốc

antv@quangnam.gov.vn
3 Nguyễn Tấn Văn
Ông Nguyễn Tấn Văn

Chức vụ: Phó Giám đốc

nguyentanvan1974@gmail.com
4 Nguyễn Hưng
Ông Nguyễn Hưng

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

hungn@quangnam.gov.vn
5 Đoàn Ngọc Quang
Ông Đoàn Ngọc Quang

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

quangdn2@quangnam.gov.vn
6 Huỳnh Thị Mỹ Nhân
Bà Huỳnh Thị Mỹ Nhân

Chức vụ: Chánh Văn phòng

nhanhtm@quangnam.gov.vn
7 Phan Quốc Tuấn
Ông Phan Quốc Tuấn

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

phanquoctuan109@gmail.com
8 Lê Thị Trúc
Bà Lê Thị Trúc

Chức vụ: Kế toán

truclt@quangnam.gov.vn
9 Nguyễn Văn Đàn
Ông Nguyễn Văn Đàn

Chức vụ: Chuyên viên

dannv@quangnam.gov.vn
10 Nguyễn Thị Hạ My
Bà Nguyễn Thị Hạ My

Chức vụ: Chuyên viên

mynth@quangnam.gov.vn
11 Nguyễn Trung Tin
Ông Nguyễn Trung Tin

Chức vụ: Chuyên viên

tinnt2@quangnam.gov.vn
12 Trần Thị Thu Dung
Bà Trần Thị Thu Dung

Chức vụ: Văn thư

dungttt@quangnam.gov.vn
13 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Nhân viên

nguyetnta@quangnam.gov.vn
14 Võ Thị Chung
Bà Võ Thị Chung

Chức vụ: Nhân viên

15 Bùi Đức Cường
Ông Bùi Đức Cường

Chức vụ: Nhân viên

16 Lê Đức Thu
Ông Lê Đức Thu

Chức vụ: Nhân viên

17 Nguyễn Quang Thi
Ông Nguyễn Quang Thi

Chức vụ: Nhân viên

18 Trần Hồng
Ông Trần Hồng

Chức vụ: Bảo vệ

19 Nguyễn Thanh Hải
Ông Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Chánh Thanh tra

haint1@quangnam.gov.vn
20 Võ Mậu Em
Ông Võ Mậu Em

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

mauemkcn@gmail.com
21 Nguyễn Thị Cẩm Nhan
Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhan

Chức vụ: Thanh tra viên

camnhandl@gmail.com
22 Huỳnh Thị Cẩm Nhung
Bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung

Chức vụ: Chuyên viên

nhunghtc@quangnam.gov.vn
23 Phạm Thị Kim Minh
Bà Phạm Thị Kim Minh

Chức vụ: Chuyên viên

minhptk@quangnam.gov.vn
24 Nguyễn Oanh Thi
Ông Nguyễn Oanh Thi

Chức vụ: Trưởng phòng

thino@quangnam.gov.vn
25 Võ Thị Trâm Anh
Bà Võ Thị Trâm Anh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

anhvtt@quangnam.gov.vn

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn