Phòng Xúc tiến đầu tư (TT XTĐT&HTKN)


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đỗ Hoàng Tuấn
Ông Đỗ Hoàng Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

2 Nguyễn Văn Thương
Ông Nguyễn Văn Thương

Chức vụ: Chuyên viên

3 Trần Thị Xuân Hiền
Bà Trần Thị Xuân Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

4 Nguyễn Thị Diễm Thúy
Bà Nguyễn Thị Diễm Thúy

Chức vụ: Chuyên viên

5 Võ Thị Như Ánh
Bà Võ Thị Như Ánh

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Phước Lâm
Ông Nguyễn Phước Lâm

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Thị Thu Hiền
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn