Ban Giám đốc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Quang Thử
Ông Nguyễn Quang Thử

Chức vụ: Giám đốc

2 Trần Văn Ẩn
Ông Trần Văn Ẩn

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Nguyễn Tấn Văn
Ông Nguyễn Tấn Văn

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Nguyễn Hưng
Ông Nguyễn Hưng

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

5 Đoàn Ngọc Quang
Ông Đoàn Ngọc Quang

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn