Phòng Kinh tế ngành


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Trọng Quang
Ông Phan Trọng Quang

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Võ Thị Thư Lâm
Bà Võ Thị Thư Lâm

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Nguyễn Thị Hòa Bình
Bà Nguyễn Thị Hòa Bình

Chức vụ: Chuyên viên

4 Hoàng Thị Thu Thủy
Bà Hoàng Thị Thu Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

5 Bùi Trịnh Minh Đức
Ông Bùi Trịnh Minh Đức

Chức vụ: Chuyên viên

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn