Luật Doanh nghiệp 2020, Luật số 59/2020/QH14
Tiêu đề Luật Doanh nghiệp 2020, Luật số 59/2020/QH14
Mô tả ngắn
Tải về

Nội dung liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn