Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem chi tiết >>
Đầu tư tại Việt nam
2

Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
3

Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
4

Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
5

Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
6

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
7

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
9

Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
10

Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
12

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)

Xem chi tiết >>
Đấu thầu
13

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
14

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
15

Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
16

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
17

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
18

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
19

Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
20

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn