Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
2

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
4

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
5

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
6

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
7

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
8

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
9

Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem chi tiết >>
Đầu tư tại Việt nam
10

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
11

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
12

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
13

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
14

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
15

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
16

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
17

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
18

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
19

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
20

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn