Hội thao Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Duyên hải miền Trung lần thứ II năm 2015

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn