Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022 tỉnh Quảng Nam

Video liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn