Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 3 năm 2021

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 3 năm 2021 là 171 doanh nghiệp (tăng hơn 20% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020) với số vốn đăng ký là 1.322,775 tỷ đồng

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong Quý I/2021 có xu hướng chững lại, tỷ lệ giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, có 349 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn điều lệ đăng ký trong Quý I năm 2021 đạt 2.255,785 tỷ đồng giảm 14% so với cùng kỳ năm 2020. Trong Quý I/2021, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 220 doanh nghiệp, tăng gần 54% so với cùng kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 483 doanh nghiệp (tăng gần 32% so với cùng kỳ 2020), bao gồm: 363 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 32,5%), 74 doanh nghiệp chờ giải thể (tăng 42%), 46 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 13%).

Hồ sơ đăng ký qua mạng trong Quý I/2021 là 622 hồ sơ chiếm hơn 50,7% tổng hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa. Tất cả hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng đều ở mức độ 4.Trong Quý I/2021, Phòng đã xử lý cảnh báo và vi phạm thuộc trường hợp thu hồi GCNĐKDN của 445 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đây là những doanh nghiệp không còn kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, qua kiểm tra của cơ quan thuế thì không tìm thấy và không liên lạc được. Những doanh nghiệp này có thể đang hoạt động, đã chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan nhà nước hoặc đã ngừng hoạt động nhưng không đăng ký.

Theo dữ liệu trên hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, lũy kế đến 31/3/2021 cả tỉnh Quảng Nam có 8.096 doanh nghiệp đang hoạt động.

Danh sách theo file đính kèm sau: Danh sách doanh nghiệp thành lập mới tháng 3.2021.xls và Báo cáo tình hình đăng ký kinh doanh tháng 3 và 3 tháng 2021.xls

Tác giả: Bùi Minh Kha

Nguồn tin: Phòng Đăng ký kinh doanh

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn