Giới thiệu chung


 

Giới thiệu tổng quan:

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quảng Nam, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn, gồm: tổng hợp về quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tin liên hệ :

Tên cơ quan : SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM

Địa chỉ : 02 Trần Phú, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại : 0235.3.810.394 

Fax : 0235.3.810.396

Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn