Phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025

Du lịch xanh đóng góp quan trọng cho phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, văn hóa cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên.

Với mục tiêu phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch xanh nhằm khai thác các điểm du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu thị trường khách du lịch. Qua đó, góp phần thu hút thị trường khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài ngày, có ý thức, hành động văn minh khi tham gia du lịch. Đồng thời, huy động sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch xanh. Ngày 10/8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 5177/KH-UBND ngày 10/8/2021 về phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025. Trong đó, đã đề ra những mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2025, gồm: thu hút 12 triệu lượt khách tham quan lưu trú, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng, lao động du lịch đạt 23.000 người; xây dựng khoảng 10 - 20 mô hình du lịch xanh, trong đó xây dựng ít nhất 01 mô hình kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí du lịch xanh hằng năm; 100% đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch được đào tạo, bồi dưỡng, tiếp cận với kiến thức về du lịch xanh, bền vững; 50% doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch được tập huấn, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Du lịch xanh Quảng Nam.

Hình ảnh minh họa

Để đạt được kết quả nêu trên, các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch xanh; Ban hành và triển khai Bộ Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam; Khảo sát lập danh mục các điểm du lịch, các sản phẩm du lịch để đầu tư, phát triển thành sản phẩm du lịch xanh; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động có kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch xanh, bền vững; Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch xanh; Liên kết, hợp tác phát triển du lịch xanh; Phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch xanh; Thực hiện các kế hoạch, phương án ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro; các chương trình bảo vệ môi trường, hành động về rác thải nhựa, chương trình mục tiêu tăng trưởng xanh; Xây dựng mô hình phát triển du lịch xanh; Quảng bá, xúc tiến du lịch xanh Quảng Nam trong và ngoài nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch; các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện đúng tiến độ và đạt kết quả đề ra.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn