Sơ lược một số chỉ tiêu và dự báo theo mô hình Holt-Winter No seasonal của tỉnh Quảng Nam

.

Phương pháp gồm 3 công thức sau:
(1). Dự báo giá trị (mức Lt)      : Lt = α Yt + (1- α) Ft
(2). Dự báo xu hướng Tt              : Tt = β (Lt – Lt-1) + (1-β) Tt-1
(3). Dự báo cho giai đoạn k trong tương lai       : Ft+k = Lt + kTt
Trong đó
Yt là chuỗi số liệu
α, β là hai hệ số làm trơn có giá trị từ 0 đến 1
Lt  là dự báo giá trị tại thời điểm t
            Ft là giá trị dự báo đầu tiên
            k là độ dài thời gian
Sử dụng Phương pháp Holr-Winter No Seasonal trong Eview 4.1:
Dự báo GDP (GDPSM)

Date: 03/30/09   Time: 08:38

Sample: 1997 2008
Included observations: 12
Method: Holt-Winters No Seasonal
Original Series: GDP
Forecast Series: GDPSM
Parameters: Alpha 1.0000
  Beta 1.0000
Sum of Squared Residuals 6.55E+10
Root Mean Squared Error 73868.41
End of Period Levels: Mean 7267559.
    Trend 818912.0
Ta có giá trị xu hướng là:  818912
Dự báo thu ngân sách (THUNSSM)

Date: 03/30/09   Time: 08:41

Sample: 1997 2008
Included observations: 12
Method: Holt-Winters No Seasonal
Original Series: THUNS
Forecast Series: THUNSSM
Parameters: Alpha 0.6600
  Beta 0.7300
Sum of Squared Residuals 5.63E+10
Root Mean Squared Error
68513.16
End of Period Levels: Mean 1085138.
    Trend 169610.5
Ta có giá trị xu hướng là: 169610.5
Dự báo vốn đầu tư (VONDTSM)

Date: 03/30/09   Time: 08:42

Sample: 1997 2008
Included observations: 12
Method: Holt-Winters No Seasonal
Original Series: VONDT
Forecast Series: VONDTSM
Parameters: Alpha 1.0000
  Beta 1.0000
Sum of Squared Residuals 8.58E+11
Root Mean Squared Error 267425.1
End of Period Levels: Mean 7131903.
    Trend 846238.0

Ta có giá trị xu hướng là: 846238
Kết quả số liệu gốc của GDP, thu ngân sách (THUNS), vốn đầu tư (VONDT) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1997 – 2008 và dự báo các chỉ tiêu này đến năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

obs

GDP GDPSM THUNS THUNSSM VONDT VONDTSM
1997  2463364.  2463364.  157304.0  157304.0  595871.0  595871.0
1998  2647131.  2712666.  175683.0  206315.8  641832.0  900818.5
1999  2825812.  2830898.  201506.0  220351.5  835034.0  687793.0
2000  3032648.  3004493.  194996.0  233087.0  1420555.  1028236.
2001  3290280.  3239484.  232624.0  214768.5  1867652.  2006076.
2002  3587584.  3547912.  276030.0  241976.9  1980241.  231

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn