Lập kế hoạch KT-XH và vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

.

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;
Theo Công văn số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3236/UBND-KTTH ngày 13/8/2014 về việc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; (sau đây gọi tắt là các Sở, ban ngành và các địa phương) triển khai xây dựng kế hoạch KT-XH và sử dụng vốn đầu tư công về việc lập kế hoạch KT-XH và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.
Văn bản đính kèm :   
1. Vốn đầu tư công
Văn bản hướng dẫn
Biểu mẫu
2. Kế hoạch KT-XH
Văn bản hướng dẫn
Biểu mẫu 1
Biểu mẫu 2 
 Báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ: 02 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và gửi qua thư điện tử theo địa chỉ : qhth.dpiqn@gmail.com

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn