Các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020: Ưu tiên nguồn vốn liên quan đến dân sinh, an sinh xã hội và phát triển bền vững

Ngày 15/7/2016, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 183/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

Theo Thông báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì làm việc trực tiếp với các Bộ là chủ chương trình, khẩn trương thực hiện việc rà soát, điều chỉnh lại mục tiêu chung, làm rõ mục tiêu cụ thể của từng chương trình phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương Đảng, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, khả năng bố trí vốn của từng chương trình, ưu tiên các nhiệm vụ mục tiêu quan trọng, cấp bách, tránh trùng lắp, bảo đảm hiệu quả, tính khả thi.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính trực tiếp làm việc với các Bộ liên quan rà soát lại nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương đối với các chương trình mục tiêu theo hướng bảo đảm mức phù hợp nhất, ưu tiên nguồn vốn cho các chương trình liên quan đến dân sinh, an sinh xã hội và phát triển bền vững, thống nhất xác định cụ thể tổng vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương đối với từng chương trình; Tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa vào dự thảo Nghị quyết.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ là chủ chương trình đề cao trách nhiệm, lãnh đạo Bộ trực tiếp làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Bộ Tài chính để thống nhất các nội dung theo yêu cầu.

Đồng thời, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/7/2016. Trường hợp quá thời hạn, chương trình chưa được rà soát, xác định cụ thể mục tiêu, nguồn vốn, nội dung không bảo đảm phù hợp với các yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ không đưa vào Nghị quyết này./.
File đính kèm: Tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn