Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 tiếp tục chuyển biến tích cực

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2021. UBND tỉnh đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chủ yếu.