Kết quả hỗ trợ tài chính đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Quỹ Phát triển DNNVV

.


Hình ảnh giải ngân quỹ
Theo báo cáo của Quỹ Phát triển DNNVV, từ tháng 12/2016, Quỹ Phát triển DNNVV và 3 ngân hàng nhận ủy thác (BIDV, Vietcombank, HDBank) chính thức lựa chọn các DNNVV đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thuộc phạm vi đối tượng hỗ trợ của Quỹ. Kết quả, đến hết tháng 12/2016, 3 Ngân hàng nhận ủy thác đề nghị Quỹ Phát triển DNNVV chấp thuận ủy thác 20 hồ sơ của DNNVV đạt yêu, với nhu cầu vốn vay khoảng 250 tỷ đồng. Đến nay, Quỹ  đã ủy thác cho các Ngân hàng cho vay 12 dự án, phương án sản xuất kinh doanh của DNNVV với số vốn hơn 100 tỷ đồng, trong đó tỉnh Quảng Nam có 1 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo của Công ty CP Hồng Đào Chu Lai với mức vốn vay là 17,8 tỷ đồng thông qua Ngân hàng nhận ủy thác là BIDV. Việc giải ngân sẽ được Quỹ và Ngân hàng thực hiện theo tiến độ triển khai thực hiện dự án và nhu cầu của doanh nghiệp. Để tiếp tục hỗ trợ tài chính đối với các DNNVV năm 2017, Quỹ Phát triển DNNVV triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 đối với DNNVV theo Công văn số 30/QDNNVV-NVUT ngày 06/3/2017, nội dung cụ thể của chương trình được đăng tải tại website: http://smedf.gov.vn  hoặc website: http://dpiqnam.gov.vn  (Nguồn:http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn)

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn