Hướng dẫn thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tại Thông báo số 487/TB-UBND ngày 19/12/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1628/SKHĐT-TĐDA ngày 24/12/2018 kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng cụ thể như sau:

1. Tất cả các gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp quy mô nhỏ áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế mà giá gói thầu dưới 10 tỷ đồng và các gói thầu tư vấn đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế mà giá gói thầu dưới 02 tỷ đồng do các Sở, Ban, ngành của tỉnh làm chủ đầu tư phải tổ chức đấu thầu qua mạng kể từ ngày 01/01/2019; do UBND cấp huyện hoặc các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc UBND cấp huyện làm chủ đầu tư phải tổ chức đấu thầu qua mạng kể từ ngày 01/4/2019.

2. Từ năm 2020 trở đi, tất cả các gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế mà giá gói thầu dưới 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp quy mô nhỏ áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế mà giá gói thầu dưới 20 tỷ đồng và các gói thầu tư vấn đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đều phải thực hiện đấu thầu qua mạng.

3. Việc thực hiện đấu thầu qua mạng được thể hiện trong Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hình thức: Chào hàng cạnh tranh qua mạng, đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng. Đối với Kế hoạch đấu thầu do UBND cấp huyện phê duyệt, cần lưu ý nêu rõ các hình thức nêu trên để các chủ đầu tư căn cứ thực hiện.

Trân trọng./.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn