THÔNG TƯ SỐ 01/2020/TT-BKHĐT VỀ HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HỢP TÁC XÃ

.

Ngày 19/02/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã. Thông tư này hướng dẫn về phân loại và đánh giá hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020.

Thông tư áp dụng cho các hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động, chấm dứt hoạt động của hợp tác xã. Riêng đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng hợp tác xã, việc đánh giá thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về phân loại hợp tác xã được căn cứ theo 04 lĩnh vực gồm: Theo sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên; quy mô thành viên; quy mô tổng nguồn vốn và theo ngành nghề.

Về đánh giá hợp tác xã được dựa trên 15 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm và được chia thành 03 nhóm, gồm: Nhóm tiêu chí về tài chính, tối đa 30 điểm; nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành và năng lực của HTX, tối đa 30 điểm; nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích thành viên và công đồng, tối đa 40 điểm.

Hàng năm, Hội đồng quản trị hợp tác xã tổ chức tự đánh giá và cho điểm hợp tác xã mình theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục 1. Ban Kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) kiểm tra kết quả việc tựu đánh giá theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư này. Hợp tác xã được xếp loại theo 04 mức sau: Tốt từ 80 điểm đến 100 điểm; Khá từ 65 điểm đến dưới 80 điểm; Trung bình từ 50 điểm đến dưới 65 điểm; Yếu là dưới 50 điểm. Tuy nhiên, đối với hợp tác xã mới thành lập và hoạt động chưa đủ 12 tháng hoặc hợp tác xã ngừng hoạt động từ trên 3 tháng trong năm thì không tiến hành đánh giá và xếp loại.

Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, hợp tác xã nộp bảng tự chấm điểm đến cơ quan đăng ký hợp tác xã. Chậm nhất vào ngày 18 tháng 12 hàng năm, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá hợp tác xã của năm trên địa bàn huyện gửi cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh. Chậm nhất vào ngày 21 tháng 12 hàng năm, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá hợp tác xã của năm trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn