Hướng dẫn đăng ký dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

.

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Trong thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được đề nghị của một số nhà đầu tư về đề nghị đăng ký dự án đầu tư theo Quyết định 331/QĐ-UBND, tuy nhiên qua xem xét, hầu hết đề nghị của các đơn vị không đầy đủ nội dung. Để đảm bảo nội dung tham mưu UBND tỉnh ban hành danh Quyết định chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định 331/QĐ-UBND, đồng thời để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hồ sơ cụ thể như sau:

1. Tờ trình của nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án theo Quyết định 331/QĐ-UBND;

2. Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung chính: (1) Mục tiêu đầu tư, (2) Quy mô đầu tư (diện tích sử dụng đất và công suất dự án), (3) Vốn đầu tư và phương án huy động vốn, (4) Địa điểm thực hiện dự án, (4) Tiến độ thực hiện (cụ thể tiến độ triển khai các mốc chính của dự án như: chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh...), (5) Công nghệ áp dụng (cụ thể xuất xứ nguồn gốc công nghệ, thiết bị), (6) Nhu cầu về lao động bình quân trong năm, (7) Các ưu đãi đầu tư, (8) Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án.

3. Bản sao hồ sơ tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của nhà đầu tư;

4. Báo cáo tiến độ thực hiện đối với dự án đã triển khai thực hiện;

5. Ý kiến của UBND cấp huyện về dự án đầu tư trên địa bàn (về sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhu cầu sử dụng đất, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án...).

6. Các hồ sơ liên khác (nếu có);

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị của nhà đầu tư chia thành 2 đợt: trước 30/3 và trước 30/8 (Nội dung chi tiết hướng dẫn: Tại đây).

Đề nghị các nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện dự án trên địa bàn./.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn