Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

.

          Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

          Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

          UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 01/12/2020.

          Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gồm 3 Chương 21 Điều. Để phù hợp với Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở; UBND tỉnh đã bổ sung Điều 5 “chấp thuận chủ trương đầu tư”. Đây là cơ sở để cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường trình cấp thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 11 NĐ 25/2020/NĐ-CP), đảm bảo điều kiện thu hồi đất theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 56 Thông tư 29/2014/TT-BTNMT, phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực tử ngày 01/01/2021).

          Chi tiết Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn