UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

.

Ngày 28/01/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 318/QĐ-UBND về kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch đặt mục tiêu cụ thể là đào tạo khoảng 15 - 20 lượt chuyên gia năng suất chất lượng cho cơ quan, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh. Tập huấn khoảng 900 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý năng suất chất lượng của cơ quan, doanh nghiệp. Hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng tăng bình quân hằng năm 10 - 15% doanh nghiệp. Hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên địa bàn tỉnh cho ít nhất 1 doanh nghiệp. Tăng cường năng lực cho 1 - 2 tổ chức đạt chuẩn, đảm bảo đánh giá sự phù hợp (tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật) cho các sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả, kế hoạch đặt ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như:

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng;

2. Thông tin, tuyên truyền về năng suất chất lượng;

3. Đào tạo, tập huấn về năng suất chất lượng;

4. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh;

5. Hợp tác quốc tế về năng suất chất lượng.

Kèm theo Quyết định 318/QĐ-UBND ngày 28/01/2021: tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn