Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

.

Ngày 22/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. Việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách nhằm chia sẻ một phần khó khăn với HTX, làm đòn bẩy tạo động lực cho HTX phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

(Ảnh sưu tầm)

Theo Nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ bao gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đáp ứng các tiêu chí của từng nội dung hỗ trợ được quy định; thành viên, người lao động đang làm việc tại HTX; thành viên, sáng lập viên, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập và tham gia HTX; công chức, viên chức quản lý nhà nước về kinh tế tập thể và các tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế tập thể.

Nghị quyết quy định rõ các chính sách hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, bao gồm hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế tập thể và xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

Các chính sách hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, bao gồm: Hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức HTX; hỗ trợ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về KTTT; hỗ trợ thu hút lao động trẻ về làm việc tại HTX; chính sách tín dụng; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ HTX khởi nghiệp.

Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách của tỉnh cho giai đoạn 2021- 2025 khoảng 133 tỷ đồng, trong đó: 46 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 87 tỷ đồng vốn sự nghiệp.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2021.


Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn