Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”

Trước tình hình dịch Covid-19 lây lan nhanh, diễn biến rất phức tạp và gây tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, Một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến CBCCVC và người dân trên địa bàn là việc đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Ngày 09/09/2021, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo cho Văn phòng Sở, Công đoàn và Đoàn Thanh niên chuẩn bị gần gần 90 suất lương thực, thực phẩm nhằm quan tâm đến nguyên lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ cùng với những suất quà đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.