Đẩy mạnh chuyển giao tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

.

Thực hiện Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 09/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính chuyển giao cho dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh trong năm 2021 và Công văn số 7083/UBND-KSTTHC ngày 07/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chuyển giao thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã làm việc, ký kết với Bưu điện thành phố Tam Kỳ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Sở đã tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên Bưu điện thành phố Tam Kỳ tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/09/2021 đến ngày 15/10/2021 và chuyển giao chính thức việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Nam kể từ ngày 15/10/2021.


Ảnh: Sưu tầm

Đến nay, đã ký kết tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 102 thủ tục hành chính trên 05 lĩnh vực, bao gồm: 53 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, 03 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội, 15 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hợp tác xã), 07 thủ tục thuộc lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 22 thủ tục thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, 02 thủ tục thuộc lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Bước đầu việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết của dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo yêu cầu đặt ra, dịch vụ này đã giúp cho người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại; đồng thời từng bước đơn giản hóa việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của đơn vị, cũng như của tỉnh.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn