Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đại An mở rộng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

.

I. NỘI DUNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đại An mở rộng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

2. Mục tiêu đầu tư: xây dựng Cụm công nghiệp Đại An mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận các dự án sản xuất công nghiệp, đảm bảo môi trường, phát triển bền vững. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

3. Quy mô đầu tư:

- Diện tích sử dụng đất: khoảng 25 ha.
- Quy mô đầu tư: đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước, điện chiếu sáng, cảnh quan cây xanh, thoát nước thải, xử lý nước thải và các công trình thiết yếu .
4. Địa điểm: khu vực thực hiện dự án thuộc xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

5. Hiện trạng sử dụng đất: khu vực dự án là đất rừng giao cho nhân dân canh tác sản xuất (không nằm trong quy hoạch 03 loại rừng).

6. Mục đích sử dụng đất: dự kiến cơ cấu sử dụng đất:

TT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ trọng (%)

1

Đất công nghiệp

207.925

83,2

2

Đất cây xanh

14.040

5,6

3

Đất taluy kè

12.524

5,0

4

Đất giao thông

15.511

6,2

TỔNG CỘNG

250.000

 

7. Tổng mức đầu tư dự án: 55 tỷ đồng, trong đó:

- Sơ bộ chi phí thực hiện dự án: 48 tỷ đồng.

- Sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 7 tỷ đồng.

8. Phương án huy động vốn: vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp.

9. Thời gian, tiến độ: từ năm 2022 đến năm 2026.

10. Thời gian hoạt động của dự án: dự kiến 50 năm.

II. BỘ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Cụ thể theo Phụ lục đính kèm Quyết định số 14/QĐ-SKHĐT ngày 17/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN HỒ SƠ VÀ NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN:
1. Thời hạn và địa điểm:
- Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án là 30 ngày, kể từ ngày nội dung kêu gọi đầu tư dự án và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; Địa chỉ: Số 02 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Số điện thoại: 02353.810.394.
2. Thành phần và số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản đăng ký thực hiện dự án, đề xuất dự án, tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư và các văn bản, tài liệu khác để chứng minh nội dung đề xuất dự án và khả năng đáp ứng các tiêu chí theo bộ tiêu chí được phê duyệt (chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án, các thuyết minh, cam kết theo yêu cầu của nội dung kêu gọi đầu tư và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư,...).
- Số lượng hồ sơ: 09 bộ (01 bản chính và 08 bản sao có chứng thực).
- Bản gốc và các bản sao của Hồ sơ đề xuất thực hiện dự án phải được đựng trong túi có niêm phong và ghi rõ thông tin về dự án và nhà đầu tư đề xuất.
3. Những lưu ý:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam chỉ nhận hồ sơ của nhà đầu tư trong khoảng thời hạn, tại địa điểm quy định nêu trên và không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ mà nhà đầu tư gửi muộn hoặc không đúng địa điểm;
- Nhà đầu tư không được rút hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đã nộp.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn