TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 ĐẾN HẾT NGÀY 30/06/2022

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 là 5.861.264 triệu đồng. Trong đó, ngân sách trung ương 1.404.126 triệu đồng, ngân sách tỉnh 4.457.138 triệu đồng. Đến ngày 30/6/2022, đã phân bổ 5.487,893 tỷ đồng, đạt 94%; trong đó, ngân sách trung ương đạt 100%, ngân sách địa phương 4.083,767 tỷ đồng, đạt 92%.

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh cung cấp, đến ngày 30/6/2022, kế hoạch vốn năm 2022 trên địa bàn tỉnh (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân 1.754.392 triệu đồng, đạt 32,4% so với kế hoạch vốn năm 2022 đã qua hệ thống Kho bạc Nhà nước và đạt 29,9% so với kế hoạch vốn năm 2022 được giao tại Quyết định 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh, gồm: nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 154.966 triệu đồng, đạt 11%, nguồn vốn ngân sách địa phương: 1.599,426 triệu đồng, đạt 35,9%

Riêng kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022 giải ngân 93.310 triệu đồng, đạt 21,5% kế hoạch vốn đã qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Trong đó, kế hoạch vốn NSTW năm 2021 kéo dài giải ngân 691,548/45.753,737 triệu đồng, đạt 1,5%; kế hoạch vốn ngân sách địa phương 2021 kéo dài giải ngân 92,618 triệu đồng/416.072 triệu đồng, đạt 22,3%.

    ĐVT: Triệu đồng

STT

Nội dung

KHV năm 2022 tại Quyết định 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 

Lũy kế giải ngân KHV 2022 từ đầu năm đến hết ngày 31/5/2022

Số vốn

Tỷ lệ (%)

 

TỔNG CỘNG

5.861.264

1.754.392

29,9%

I

Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ

1.404.126

154.966

11,0%

1

Vốn hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực

839.001

105.875

12,6%

2

Vốn nước ngoài NSTW cấp phát

565.125

49.092

8,7%

II

Nguồn vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

4.457.138

1.599.426

35,9%

1

Vốn trong nước

3.817.838

1.476.626

38,7%

2

Vốn nước ngoài tỉnh vay lại

639.300

122.800

19,2%

 

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn