TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 ĐẾN HẾT NGÀY 31/7/2022

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 là 5.861.264 triệu đồng. Trong đó, ngân sách trung ương 1.404.126 triệu đồng, ngân sách tỉnh 4.457.138 triệu đồng. Đến ngày 31/7/2022, đã phân bổ hơn 5.487.893 triệu đồng, đạt 93,6%; trong đó, ngân sách trung ương phân bổ 100%, vốn ngân sách địa phương 4.083.767 triệu đồng, đạt 91,6%.

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh cung cấp, đến ngày 31/7/2022, kế hoạch vốn năm 2022 trên địa bàn tỉnh (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) kế hoạch vốn năm 2022 giải ngân 2.092.916 triệu đồng, đạt 36,9% so với kế hoạch vốn đã qua hệ thống KBNN, đạt 35,7% so với kế hoạch vốn được giao tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh. Riêng kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài giải ngân 113.156 triệu đồng, đạt 24,5%. 

Biểu. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn 2022 đến hết ngày 31/7/2022 tỉnh Quảng Nam

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nội dung

KHV năm 2022 tại Quyết định 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 

Lũy kế giải ngân KHV 2022 từ đầu năm đến hết ngày 31/7/2022

Số vốn

Tỷ lệ (%)

 

TỔNG CỘNG

5.861.264

2.092.916

35,7%

I

Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ

1.404.126

192.357

13,7%

1

Vốn hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực

839.001

113.753

13,6%

2

Vốn nước ngoài NSTW cấp phát

565.125

78.604

13,9%

II

Nguồn vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

4.457.138

1.900.559

42,6%

1

Vốn trong nước

3.817.838

1.773.802

46,5%

2

Vốn nước ngoài tỉnh vay lại

639.300

126.757

19,8%

 

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn