TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 ĐẾN HẾT NGÀY 30/9/2022

Tổng vốn đầu tư công năm 2022 tỉnh Quảng Nam là 7.275.085 triệu đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 sau khi bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia là 6.861,840 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài 413,245 triệu đồng.

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh tại Báo cáo số 605/BC-KBQN ngày 05/10/2022, tính đến hết ngày 30/9/2022, tổng vốn đầu tư công năm 2022 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân 3.134.083 triệu đồng, so với kế hoạch vốn từ đầu năm đạt 49,9% và đạt 43,1% so với kế hoạch vốn bổ sung. Cụ thể như sau:

- Phân theo kế hoạch vốn: kế hoạch vốn năm 2022 giải ngân 2.984.869 triệu đồng, đạt 50,9% so với kế hoạch vốn năm 2022 được giao tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND và đạt 43,5% so với kế hoạch vốn sau khi bổ sung; kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài giải ngân 149.214 triệu đồng, đạt 36,1%. 

- Phân theo nguồn vốn đầu tư: kế hoạch vốn ngân sách trung ương giải ngân 290.701 triệu đồng, đạt 20,1% so với kế hoạch vốn NSTW giao đầu năm, đạt 12,4% so với NSTW giao bổ sung; kế hoạch vốn ngân sách địa phương giải ngân 2.843.382 triệu đồng, đạt 58,9% so với kế hoạch vốn ngân sách địa phương giao đầu năm và đạt 57,7% sau khi bổ sung

Theo số liệu báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố, đến hết ngày 30/9/2022, có 11 địa phương giải ngân dưới 50% gồm: Duy Xuyên 47,6%, Phú Ninh 47,2%, Hiệp Đức 45,6%, Quế Sơn 45,3%, Nông Sơn 44,4%, Nam Trà My 43,7%, Núi Thành 40,9%, Nam Giang 34,9%, Tây Giang 28,9%, Hội An 28,9%, Bắc Trà My 21,9%.

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn 2022 đến hết ngày 30/9/2022 

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nội dung

KHV năm 2022 tại Quyết định 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 

KHV năm 2022 sau khi bổ sung

Lũy kế giải ngân KHV 2022 từ đầu năm đến hết ngày 31/8/2022

Số vốn

Tỷ lệ (%)

So với KHV đầu năm

So với KHV bổ sung

 

TỔNG CỘNG

5.861.263

6.861.839

2.984.869

50,9%

43,5%

I

Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ

1.404.125

2.304.683

287.202

20,5%

12,5%

1

Vốn hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực

839.000

839.000

138.438

16,5%

16,5%

2

Vốn hỗ trợ thực hiện CTMTQG

-

900.558

16.708

1,9%

1,9%

-

Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 

259.381

-

0,0%

0,0%

-

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

 

397.937

-

0,0%

0,0%

-

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

 

243.240

16.708

6,9%

6,9%

3

Vốn nước ngoài NSTW cấp phát

565.125

565.125

132.056

23,4%

23,4%

II

Nguồn vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

4.457.138

4.557.156

2.697.666

60,5%

59,2%

1

Vốn trong nước

3.817.838

3.917.856

2.419.962

63,4%

61,8%

2

Vốn nước ngoài tỉnh vay lại

639.300

639.300

277.704

43,4%

43,4%

 

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn