Mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Kiểm Lâm, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Kiểm Lâm, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên với các thông tin như sau:

1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư và xây dựng nhà chợ đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và quy hoạch thương mại, thiết kế đô thị (nếu có), thiết kế nhà ở. 

- Quy mô đầu tư: đầu tư khu dân cư với quy mô diện tích khoảng 13,64 ha.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 164,0 tỷ đồng.

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 25,0 tỷ đồng.

4. Thời hạn, tiến độ đầu tư: dự kiến từ năm 2022 - 2025. Tiến độ chi tiết được xác định sau khi nhà đầu tư được lựa chọn.

5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, có ranh giới tứ cận như sau:

- Phía Đông giáp: dân cư hiện trạng đường ĐH10 (ĐT610 cũ);

- Phía Tây giáp: đường bê tông và dân cư hiện trạng;

- Phía Nam giáp: đồi núi thấp và đất trồng lúa; 

- Phía Bắc giáp: đường ĐH10.DX.    

6. Diện tích khu đất: khoảng 13,64 ha.

7. Mục đích, cơ cấu sử dụng đất:

- Mục đích, cơ cấu sử dụng đất: theo đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) ban hành Quy định quản lý theo quy hoạch Khu dân cư Thương mại dịch vụ Kiểm Lâm, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam được UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt tại Quyết định số 8767/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 và sẽ được xác định cụ thể trong bước lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) (nếu có).

- Các chỉ tiêu quy hoạch: Các chỉ tiêu quy hoạch tuân thủ đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên (giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030) được UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt tại Quyết định số 7592/QĐ-UBND ngày 22/10/2021, đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) ban hành Quy định quản lý theo quy hoạch Khu dân cư Thương mại dịch vụ Kiểm Lâm, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam được UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt tại Quyết định số 8767/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 và sẽ được xác định cụ thể trong bước lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) (nếu có).

8. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: trong vòng 30 ngày kể từ ngày danh mục dự án đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (cụ thể theo thời gian chính thức trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia). 

9. Thông tin liên hệ:

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ: 02 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại: 02353.810.393 hoặc 02353.810.394

- Email: thamdinhduanqn@gmail.com.

10. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trênHệ thống mạng đấu thầu Quốc gia./.

* Đính kèm yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án, cụ thể:

1. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư... tải về

2. Thông báo mời quan tâm thực hiện dự án... tải về

3. Sơ bộ yêu cầu năng lực, kinh nghiệm... tải về

4. Phụ lục kèm theo Sơ bộ yêu cầu năng lực, kinh nghiệm... tải về

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn