Báo cáo số liệu LRIS (doanh nghiệp) tháng 11/2022

Số doanh nghiệp đang hoạt động và dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 11/2022

Chi tiết số liệu tháng 11/2022: tải về!

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn