Quảng Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 7781/KH-UBND ngày 24/11/2022 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ mục đích phải quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân, nhằm phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính theo phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh  nghiệp để đánh giá hiệu quả”; đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc cải cách thủ tục hành chính nhằm mang lại kết quả cụ thể, thực chất, không hình thức, tạo đột phá trong cải cách hành chính; xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, hiện đại, liêm chính phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.