Mời quan tâm thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án với các thông tin như sau:

I. NỘI DUNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm.

2. Mục tiêu đầu tư: xây dựng Cụm công nghiệp Rừng Cấm với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và làm việc tốt nhất, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp – thương mại dịch vụ của địa phương. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

3. Quy mô đầu tư:

- Diện tích sử dụng đất: khoảng 13,8 ha.

- Quy mô đầu tư: đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước, điện chiếu sáng, cảnh quan cây xanh, thoát nước thải, vệ sinh môi trường và các công trình thiết yếu.

4. Địa điểm: khu vực thực hiện dự án thuộc xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

5. Hiện trạng sử dụng đất: 

- Đất ở: 1.088 m2;

- Đất trồng cây hàng năm khác: 132.622 m2;

- Đất nghĩa địa: 3.056 m2;

- Đất giao thông: 1.234 m2;

6. Tổng mức đầu tư dự án: khoảng 45 tỷ đồng, trong đó:

- Sơ bộ chi phí thực hiện dự án: 38 tỷ đồng.

- Sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 07 tỷ đồng.

7. Phương án huy động vốn: vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp.

8. Tiến độ thực hiện dự án: khoảng 3 năm, từ năm 2023 đến hết năm 2025.

9. Thời gian hoạt động của dự án: dự kiến 50 năm.

II. BỘ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ:

Cụ thể theo Phụ lục đính kèm Quyết định số 05/QĐ-SKHĐT ngày 06/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

III. Thời hạn, địa điểm, thành phần hồ sơ và những lưu ý đối với nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án: 

1. Thời hạn và địa điểm:

a. Thời hạn: 

- Thời gian để nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất dự ánkể từ ngày thông tin về nội dung kêu gọi đầu tư dự án và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được đăng tải và kết thúc sau 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên (15 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư ban hành Thông báo về việc đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên).

- Việc tiếp nhận hồ sơ, công bố công khai việc tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư đầu tiên thực hiện như sau: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của nhà đầu tư đầu tiên tại trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ để xử lý như sau:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính hợp lệ thì cơ quan đăng ký đầu tư có văn bản yêu cầu nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó phải nêu rõ thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Nhà đầu tư có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn ghi tại văn bản thông báo của cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn đã được thông báo, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét hoàn trả hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo tính hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư ban hành Thông báo về việc đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư, trong đó nêu rõ một số nội dung chính của dự án đầu tư tại Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư đã tiếp nhận.

+ Thông báo nêu trên của cơ quan đăng ký đầu tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam và ứng dụng Smart Quảng Nam.

b. Địa điểm: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; Địa chỉ: Số 02 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Số điện thoại: 02353.810.394.

2. Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; đề xuất dự án đầu tư; hồ sơ chứng minh về tư cách pháp lý, năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư; các tài liệu, hồ sơ để đánh giá theo yêu cầu của bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và các tài liệu khác có liên quan (nếu có), nhà đầu tư phải có bảng kê theo thứ tự tài liệu cung cấp. 

- Số lượng hồ sơ: 09 bộ (01 bản chính và 08 bản sao có chứng thực).

3. Những lưu ý:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam chỉ nhận hồ sơ của nhà đầu tư trong khoảng thời hạn, tại địa điểm quy định nêu trên và không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ mà nhà đầu tư gửi muộn hoặc không đúng địa điểm; 

- Nhà đầu tư không được rút hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đã nộp.

* Chi tiết các file đính kèm:

1. Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

2. Quyết định số 05/QĐ-SKHĐT ngày 06/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Sơ đồ vị trí CCN Rừng Cấm.

4. Thông báo số 03/TB-SKHĐT ngày 06/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn