Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 12 và năm 2022

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 12 năm 2022 là 54 doanh nghiệp (giảm 44,9% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021) với số vốn đăng ký là 188,59 tỷ đồng (giảm 71,79 % về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021). Trong tháng 12 năm 2022, có 21 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 34,38% so với cùng kỳ năm 2021; 59 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng 59,45% so với cùng kỳ năm 2021 và 27 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2022 tiếp tục có sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1224 doanh nghiệp, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2021, với số vốn đăng ký mới là 10.259,746 tỷ đồng, tăng 3,24% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 571 doanh nghiệp, tăng 15,59% so với cùng kỳ năm 2021, nâng tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong năm 2022 là 1795 doanh nghiệp.

Năm 2022, có 1504 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và giải thể, tăng 12,83% so với cùng kỳ năm 2021. Trong số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có đến 59,9% là doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (919 doanh nghiệp), tăng 24,86% so với cùng kỳ năm trước. Lý do tạm ngừng kinh doanh chủ yếu vẫn là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và giải thể là 585 doanh nghiệp, giảm 17,7% so với năm 2021. 

Năm 2022, Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 5924 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 3525 hồ sơ đăng ký qua mạng (mức độ 4) chiếm 59,5% hồ sơ tiếp nhận. Theo dữ liệu trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tỉnh Quảng Nam có 9247 doanh nghiệp đang hoạt động.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn