Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

I. Tiếp công dân định kỳ
1. Địa điểm tiếp công dân
- Phòng tiếp công dân Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Địa chỉ: Số 02, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
2. Thời gian
Vào ngày 15 hằng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo, cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
3. Người tiếp: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ngoài tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu cấp thiết của công việc hoặc yêu cầu của công dân.
4. Nội dung tiếp công dân định kỳ
Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức; giải quyết các nội dung theo thẩm quyền và hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đến đúng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
* Trường hợp có thay đổi Lịch tiếp công dân, Giám đốc Sở thông báo và niêm yết công khai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: Số 02, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; đồng thời, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: https://skhdt.quangnam.gov.vn.
II. Tiếp công dân thường xuyên
1. Địa điểm tiếp công dân
- Phòng tiếp công dân Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Địa chỉ: Số 02, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
2. Thời gian: Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ)
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
3. Người tiếp: Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Chi tiết thông báo tại đây!
 

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn