Xây dựng Kể hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

...

Nhằm ngăn chặn và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc tham nhũng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng và nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch nhằm cụ thể hoá và triển khai thực hiện các Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 6348/KH-UBND ngày 27/9/2022 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 08/9/2022 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Kế hoạch đề ra 06 giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu: Tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu đơn vị; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, LP,TC; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; kiểm soát và thực hiện rà soát xung đột lợi ích; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ gắn với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Từng bước mở rộng phạm vi PCTN, LP,TC ra khu vực ngoài nhà nước.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện

* Chi tiết các văn bản liên quan:

1. Nghị Quyết số 23-NQ/TU.

2. Kế hoạch số 03/KH-SKHĐT.

3. Kế hoạch số 25/KH-SKHĐT

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn