Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 01/01/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 8833/KH-UBND về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch yêu cầu và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại đơn vị.

Kế hoạch gồm các nội dung chính: về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN, tiêu cực; quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, tiêu cực; thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực; công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN, tiêu cực.

Trong đó tập trung vào 08 giải pháp chính để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, cụ thể: Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử, quy định về tặng quà và nhận quà tặng và kiểm soát xung đột lợi ích; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện nội dung của Kế hoạch. 

* Chi tiết kế hoạch tại file đính kèm:

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn