Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 32/QĐ-SKHĐT về Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 06/QĐ-SKHĐT ngày 19/01/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

  •  Chi tiết Quy trình giải quyết khiếu nại: tại đây.
  •  Chi tiết Quy trình giải quyết tố cáo: tại đây. 

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn