Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 02 năm 2023

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 02 năm 2023 là 124 doanh nghiệp (tăng 65,33% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký là 957,6 tỷ đồng (tăng 38,8 % về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022).

Bên cạnh đó có 17 doanh nghiệp hoạt động trở lại (giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022). Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 27 doanh nghiệp (giảm 30,77% so với cùng kỳ năm 2022) và 11 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại (giảm 15,38% so với cùng kỳ năm 2022). Sự gia tăng đáng kể số lượng doanh nghiệp thành lập mới và giảm số lượng doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể là một tín hiệu đáng mừng đối với nền kinh tế đầu năm 2023.

Tháng 02/2023, Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 478 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 240 hồ sơ đăng ký qua mạng (mức độ 4) chiếm 50,2% hồ sơ tiếp nhận.

Theo dữ liệu trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến ngày 28/02/2023, tỉnh Quảng Nam có 9245 doanh nghiệp đang hoạt động.

* Danh sách doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 02 năm 2023: tại đây!

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn