Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư và mời quan tâm đầu tư (DA: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Quang Thành đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các thông tin như sau:

I. Thông tin dự án tại Văn bản đề nghị thực hiện dự án của Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Quang Thành 

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm.

2. Địa điểm thực hiện dự án: khu vực thực hiện dự án thuộc xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

3. Mục tiêu đầu tư: xây dựng Cụm công nghiệp Rừng Cấm với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và làm việc tốt nhất, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp – thương mại dịch vụ của địa phương. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

4. Quy mô đầu tư

- Diện tích sử dụng đất: khoảng 13,8 ha.

5. Tổng vốn đầu tư: khoảng 45 tỷ đồng, trong đó:

- Sơ bộ chi phí thực hiện dự án: 38 tỷ đồng.

- Sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 07 tỷ đồng.

Phương án huy động vốn: vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp.

6. Tiến độ thực hiện dự án: từ quý II/2023 đến quý IV/2025.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: dự kiến 50 năm.

II. Mời nhà đầu tư quan tâm đầu tư

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông báo này được đăng tải, mời các nhà đầu tư khác quan tâm đến dự án đầu tư nói trên nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Thông báo số 03/TB-SKHĐT ngày 06/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (Có đính kèm theo Thông báo này)

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam chỉ nhận hồ sơ của nhà đầu tư trong khoảng thời hạn, tại địa điểm quy định nêu trên và không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ mà nhà đầu tư gửi muộn hoặc không đúng địa điểm. 

3. Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam và ứng dụng Smart Quảng Nam.

* Chi tiết các file đính kèm:

1. Quyết định phê duyệt nội dung kêu gọi đầu tư.

2. Quyết định phê duyệt bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

3. Thông báo mời quan tâm.

4. Thông báo tiếp nhận hồ sơ.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn