Thông báo về việc đăng ký nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại công văn số 3132/UBND-KGVX ngày 23/5/2023 về việc xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 704/SKHCN-QLCN ngày 26/5/2023 về việc phối hợp xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân;

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh có nhu cầu chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ từ nước ngoài nhằm phục vụ cho việc nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa thì đăng ký thông tin (theo mẫu đăng ký nhu cầu đính kèm) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/6/2023 (thứ hai) để tổng hợp, báo cáo.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại: 02353.810407 (gặp đ/c Thủy để trao đổi, hướng dẫn).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức để biết và cung cấp thông tin đăng ký.

* Tải mẫu phiếu đăng ký: tại đây!

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn