Tài liệu tập huấn Hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ngày 01/8/2023

Cập nhật ngày 26/7/2023.

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý xây dựng cơ bản - Tỉnh Quảng Nam - Phân hệ: Hồ sơ công trình - tải tại đây.

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý xây dựng cơ bản - Tỉnh Quảng Nam - Phân hệ: Quản lý vốn - tải tại đây.

3. Dự thảo quy chế vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam -  tải tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn