Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023

.

I. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 8/2023

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 8 năm 2023 là 106 doanh nghiệp (tăng 15,22% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký là 332,403 tỷ đồng (giảm 53,46% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022); có 14 doanh nghiệp hoạt động trở lại (giảm 30% so với cùng kỳ năm 2022). 

Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 36 doanh nghiệp (tăng 125% so với cùng kỳ năm 2022) và 17 doanh nghiệp đã giải thể (tăng 6,25% so với cùng kỳ năm 2022). 

II. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 31/8/2023, cả tỉnh có 846 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 7,54% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 là 915 doanh nghiệp), số vốn đăng ký đạt gần 4502,289 tỷ đồng, giảm 22,37% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 là 5799,6106 tỷ đồng). Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 329 doanh nghiệp, giảm 32,86% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 161 doanh nghiệp). Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng đầu năm 2023 là 1175 doanh nghiệp, giảm 16,37% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 230 doanh nghiệp).

Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và giải thể là 1094, giảm 2,06% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 là 1117 doanh nghiệp). Trong đó có: số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 842 doanh nghiệp, tăng 13,32% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 99 doanh nghiệp); 152 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, giảm 31,22% so với cùng kỳ năm 2022 (tương ứng giảm 69 doanh nghiệp); 100 doanh nghiệp đã giải thể, giảm 34,64% so với cùng kỳ năm 2022 (tương ứng giảm 53 doanh nghiệp).

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 4293 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 2077 hồ sơ đăng ký qua mạng (mức độ 4) chiếm 48,38% hồ sơ tiếp nhận. 

Theo dữ liệu trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến ngày 31/8/2023, tỉnh Quảng Nam có 8472 doanh nghiệp đang hoạt động.

* Danh sách doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 năm 2023: tải tại đây!

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn