TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 ĐẾN HẾT NGÀY 31/8/2023

.

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 là 6.876.766 triệu đồng; trong đó, ngân sách trung ương 3.021.673 triệu đồng và vốn ngân sách địa phương 3.852.093 triệu đồng. Căn cứ dự toán nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 7.778.766 triệu đồng tại Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, đã nộp trả kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội còn thừa là 7.008,716 tại Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh. 

Như vậy tổng vốn đầu tư công năm 2023 sau điều chỉnh là 9.249.782 triệu đồng; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh là 7.771.757 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài 1.478.025 triệu đồng.

 Tính đến hết ngày 31/8/2023, UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các ngành và các địa phương là 7.520.047 triệu đồng, đạt 97%. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 2.961.514 triệu đồng, đạt 98%; vốn ngân sách địa phương 4.558.533 triệu đồng, đạt 96%. Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết 251.710,3 triệu đồng

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh tại Báo cáo số 511/BC-KBQN ngày 06/9/2023, tính đến hết ngày 31/8/2023, vốn đầu công năm 2023 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân 3.380.420 triệu đồng , đạt 36,5% so tổng vốn đầu tư công năm 2023 sau điều chỉnh. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 giải ngân 2.660.998 triệu đồng, đạt 34,2%; kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân 719.422 triệu đồng, đạt 48,7%.

Tính đến hết ngày 31/8/2023, các địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức trung bình của cả tỉnh và trên 50% là Thăng Bình, Đại lộc, Tiên Phước, Đông Giang, Tam Kỳ; một số đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 40% bao gồm:

- 09 Sở, Ban, ngành có kết quả giải ngân đến hết ngày 31/8/2023 dưới 40%: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, BCH Quân sự tỉnh, Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi tỉnh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh, các BQL dự án: ĐTXD các công trình giao thông, ĐTXD các Nông nghiệp và PTNT, ĐTXD tỉnh.

- 09/18 địa phương giải ngân dưới 40%, gồm: Hội An, Điện Bàn, Quế Sơn, Núi Thành, Bắc Trà My, Phước Sơn, Duy Xuyên, Phú Ninh, Nông Sơn.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn