CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIẢM 50% MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2023/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2023 CỦA HĐND TỈNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Ngày 21/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 219/QĐ-SKHĐT công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện giảm 50% mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến quy định tại Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh thuộc phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 12 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) được quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh đủ điều kiện giảm 50% phí giải quyết đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh thuộc phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Chi tiết các file:

1. Quyết định 219/QĐ-SKHĐT ngày 21/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tải tại đây.

2. Danh mục kèm theo Quyết định 219/QĐ-SKHĐT ngày 21/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tải tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn